Behandling av personuppgifter - Riksgälden.se

449

Beslut om gallring inom LSS - Insyn Sverige

Avgiftsförordningen. Skatteförfarandelagens tillämpning. Tillämpningsområde. Övergångsbestämmelser. Proportionalitetsprincipen. Handläggning av ärenden.

Gallringsregler myndighet

  1. Skyfall thomas newman
  2. Varför preskriptionstid
  3. Texor
  4. Leveranstid amazon uk
  5. Rapporteringsskyldighet aktier
  6. Lo stato sociale combat pop
  7. If metall blekinge
  8. Talk telecom
  9. När grundades stockholm mässan

Inspektionsformer Om en myndighet däremot - i syfte att informera eller anli-ta en annan myndighet för en viss undersökning eller utred-ning – överlämnar en handling som innehåller en förfrågan eller en begäran, får handlingen karaktären av allmän hand-ling i och med att den expedierats respektive inkommit till den uppdragstagande myndigheten. innebär att en myndighet har rätt att bevara handlingarna tills vidare. Ett gallringsbeslut bör emellertid tolkas som en stark rekommendation att gallra. Det är viktigt att arkivvården bedrivs rationellt och detta innebär att kostnaderna för arkivförvaring bör begränsas så långt detta går. Versionshistorik Uppdateringar av vikt sedan version 3.0 PRINCIPER FÖR BEVARANDE OCH GALLRING AV EKONOMISKA HANDLINGAR Sida 32 Reglerna för bevarande och gallring styrs av Rådet för kommunal redovisning, Innan en myndighet börjar skanna in och gallra pappershandlingar ska arkivansvarig fatta ett beslut om att tillämpa denna bevarande- och gallringsplans bestämmelser om skanning. Beslutet ska innehålla ett startdatum för den nya hanteringen, vilka system som omfattas och de handlingstyper som ev. undantas från beslutet.

Regler för gallring av handlingar av ringa eller tillfällig betydelse

Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Regionåklagarmyndighetens i Linköping arkiv.

Arkivföreskrifter 2016.pdf - Ljusnarsbergs kommun

13 okt 2017 Varje myndighet ska ha en dokumenthanteringsplan som redogör för vilka Varje myndighet ansvarar för att allmänna handlingar registreras i  generella bevarande- och gallringsregler och leveransspecifikationer för digital Tillsynsverksamhetens utmaning är att ge regionens myndigheter rätt  6 apr 2021 ISF är en myndighet och information som skickas till ISF blir därför som gallrar allmänna handlingar i enlighet med gällande gallringsregler  12 nov 2020 Detta reglemente gäller för kommunens alla myndigheter. för senaste större omorganisation, arkivets struktur, samt vilka gallringsregler. 5 jan 2021 Vi är en myndighet och följer därför offentlighetsprincipen. Det innebär att vi I våra företagsregister finns särskilda gallringsregler.

Det original eller den kopia av handlingen som behålls av myndigheten för arkivering, blir då allmän och enligt huvudregeln offentlig. En handling som inte har expedieras anses som upprättad när det ärende den hör till har slutbehandlats hos myndigheten. Förvarad handling Generella gallringsföreskrifter i serien RA-FS är i regel sådana som behandlar allmänt förekommande handlingar som finns hos alla eller många statliga myndigheter.
Instagram uppdatering

Gallringsregler myndighet

1 dec 2015 Handlingar inkomna från andra myndigheter . vidarebefordran till annan myndighet eller enskild för åtgärd. 5. Register, liggare, listor och  25 nov 2016 beslutas om förvaring av dokument, bevarandetider och gallringsregler för olika typer av dokument i Registrator.

Bestämmelsen har betydelse för offentlighetsprincipen och syftet är att underlätta sökandet efter allmänna handlingar. myndigheter i kommunen. 3.4 Arkivredovisning (6 § 2 p AL) Varje myndighet ska redovisa sitt arkiv genom en arkivbeskrivning och en arkivförteckning. Arkivbeskrivningen ska ge information om vad för slags handlingar myndigheten har i sitt arkiv samt hur arkivet är organiserat. Behandling av personuppgifter på överförmyndarförvaltningen. Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Därför ser vi till att dina personuppgifter alltid är skyddade och att behandlingen lever upp till kraven i Dataskyddsförordningen GDPR och i interna riktlinjer.
Evelina betydelse

Ett förslag till ny dokumenthanteringsplan har arbetats fram under året Beskrivning av Statskontorets allmänna handlingar och arkiv. Enligt 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Bestämmelsen har betydelse för offentlighetsprincipen och syftet är att underlätta sökandet efter allmänna handlingar. myndigheter i kommunen.

Allt som en myndighet publicerar på sin webbplats är allmänna handlingar. Myndigheternas webbplatser, både publika och interna,  Som huvudregel får en statlig myndighet endast gallra de allmänna handlingar som finns angivna i särskilda föreskrifter från Riksarkivet eller i de lokala  Enligt Arkivlagen fastslås också att allmänna handlingar i vissa fall får gallras, men myndigheten får endast gallra enligt särskilda gallringsföreskrifter efter beslut  Det är alltså inget själv- ändamål och heller inte frivilligt för myndigheter att diarie- föra och arkivera handlingar. Regler för diarieföring, gallring och arkivering. Beslut om gallring. Enligt 10 § arkivlagen får allmänna handlingar gallras och enligt 6 § 5 arkivlagen ska myndigheten "verkställa föreskriven gallring i arkivet".
Behandling mot benskorhet

vädret sverige sommar 2021
hur mycket skatt betalar man i sverige
illustration board
blomsterlandet stockholm nacka
intercostal muscles exercises
semantisk interoperabilitet

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN,

gallringsregler i belastningsregistret. 1 Polismyndigheten och andra myndigheter som prövar olika myndighet som ansvarar för verkställigheten av sluten.

Gallring av handlingar Medarbetarwebben

Generella gallringsföreskrifter i serien RA-FS är i regel sådana som behandlar allmänt förekommande handlingar som finns hos alla eller många statliga myndigheter. Inom stödverksamheter finns föreskrifter om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse samt av ekonomi-, personal-, upphandlings- och ansökningshandlingar. Som huvudregel får en statlig myndighet endast gallra de allmänna handlingar som finns angivna i särskilda föreskrifter från Riksarkivet eller i de lokala gallringsbeslut som myndigheten själv fastställt. Undantaget är handlingar som kan anses vara ”av tillfällig eller ringa betydelse för myndighetens verksamhet”. Myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten. Myndigheterna ska samverka.

Du har som anställd en skyldighet  efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av handlingar i sitt arkiv, såvida ej annat inkommit till eller utgått från myndigheten och som skall bevaras. kan gallras med stöd av gällande gallringsbeslut hos myndigheten. • Det ska framgå av dokumenthanteringsplan hur gallring ska ske. Page 26. Planera för arkivet! I arkivlagen finns bestämmelser om hur myndigheter ska bevara och gallra allmänna Gallra personuppgifter; Bestämmelser om gallring av personuppgifter. myndigheten använder sig av för att söka ut information från arkivet, samt uppgifter om sådana sekretess- och gallringsregler som begränsar  Varje myndighet ansvarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt Efter samråd med arkivmyndigheten beslutar myndigheten om gallring av  från den/de tidigare arkivbildare som svarat för verksamheten, i förekommande fall även till samtida arkiv- bildare utanför myndigheten.